varstvo pri delu izpit 2

V današnjem hitro spreminjajočem se delovnem okolju je vprašanje zdravja še posebej postavljeno v ospredje. Za zagotavljanje varnega delovnega okolja je pomembnih več dejavnikov, tako so na primer trije ključni instrumenti med drugim izjava o varnosti in ocena tveganja oziroma moramo opraviti za varstvo pri delu izpit, ki nam bo zagotovil potrebna znanja s tega področja. Več o slednjem je na voljo na tej strani:  https://www.projekt-varnost.si/varstvo-pri-delu-izpit. Ti in drugi mehanizmi so poglavitni stebri, ki omogočajo organizacijam in posameznikom, da prepoznajo, ocenijo in obvladujejo izzive na delovnem mestu, kar v končni fazi prispeva k njihovi dobrobiti.

varstvo pri delu izpit

Kaj je ocena tveganja in zakaj je pomembna?

Ocena tveganja je sistematičen postopek identifikacije, analize in ocenjevanja potencialnih nevarnosti, ki lahko vplivajo na ljudi, premoženje, okolje ali poslovanje organizacije. Njen cilj je pridobiti vpogled v možne nevarnosti oziroma prepoznavati ranljivost zaposlenih ter ugotavljanje verjetnosti in resnosti morebitnih poškodb ali obolenj, ki so povezani z izvajanjem določenih nalog, skupaj z določbo, kako jih zmanjšati na sprejemljivo raven. Pomembna je zaradi naslednjih razlogov:

 • Preprečevanje nesreč in poškodb: Ocena tveganja nam pomaga identificirati potencialne nevarne situacije in jih preprečiti. Z izborom ustreznih ukrepov za obvladovanje nesreč, poškodb in drugih neželenih dogodkov ter redno spremljanje in preverjanje učinkovitosti sprejetih ukrepov lahko ustvarimo bolj zanesljive razmere.
 • Zakonske zahteve: V mnogo državah so jo organizacije zakonsko obvezane izdelati za določene dejavnosti. Izpolnjevanje teh zahtev tako zagotavlja skladnost z zakonodajo.
 • Zaščita zaposlenih in drugih deležnikov: Ocena tveganja igra bistveno vlogo ne le pri zaščiti zaposlenih, temveč tudi strank, obiskovalcev in drugih deležnikov. Na ta način organizacije aktivno skrbijo za dobrobit ljudi, ki so vključeni v njihovo delovanje.
 • Zaščita premoženja in sredstev: Potrebujemo jo tudi za zaščito premoženja in sredstev podjetja. Neustrezno upravljanje rizikov namreč lahko vodi do finančnih in kadrovskih izgub. Na primer nezgode na delovnem mestu lahko povzročijo izgubo delovne sile, zdravljenje poškodb in pravne stroške. S pravočasnim prepoznavanjem rizikov lahko vodstvo sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje poškodb, uničenja lastnine in finančnih izgub.
 • Povečanje učinkovitosti poslovanja: S sistematičnim pristopom lahko prepoznamo področja, kjer je mogoče na ta način tudi izboljšati učinkovitost poslovanja. Zmanjševanje rizikov pripomore k boljšemu upravljanju in stabilnosti podjetja.

Nenazadnje pa je vse našteto pomembno tudi za ohranjanje našega ugleda in zaupanja. Posledice nesreč ali katastrof lahko negativno vplivajo na zaupanje strank, poslovnih partnerjev in širše javnosti. Obenem lahko govorimo tudi o trajnosti poslovanja. Podjetja, ki prepoznajo in uspešno upravljajo z riziki, so bolje pripravljena na nepričakovane dogodke in se lažje prilagajajo spremembam v okolju.

ocena tveganja1

Izjava o varnosti in ocena tveganja kot osnova za uspešno poslovanje

Ocena tveganja sama po sebi ne zadostuje, saj bomo glede na zakonodajo potrebovali tudi dokument, v katerem bomo kot delodajalec izjavili, da izvajamo vse zahtevane ukrepe za zaščito zaposlenih. Ta dokument moramo tudi podpisati in ga objaviti ter posredovati v vpogled ter izvajanje vsem zaposlenim in njihovim predstavnikom. Izdelamo ga lahko sami ali pa najamemo zunanjo strokovno službo. Vsebovati mora naslednje elemente:

 • načrt izvedbe predpisanih določil,
 • načrt ter postopki v primeru neposredne grožnje,
 • določitev obveznosti in odgovornosti vseh odgovornih oseb pri delodajalcu.

Upoštevati moramo različne vidike, kot so vrsta opravil, zahteve glede uporabe opreme in sredstev (po strokovni oceni izvajalca medicine dela), razmere, posebni pogoji in posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci. Bistvenega pomena je tudi njihovo aktivno vključevanje v ta proces, saj imajo neposreden vpogled v potencialne grožnje. Konec koncev bomo morali priložiti tudi zapisnik o posvetovanju z njimi ter njihovimi predstavniki. S pravilno izdelanim dokumentom tako ne izpolnjujemo le zakonske zahteve, temveč tudi zmanjšujemo možnost nezgod in izboljšujemo splošno klimo v podjetju, posledično pa to prispeva tudi k boljšemu poslovanju.

varstvo pri delu izpit 1

Zakaj morajo zaposleni opraviti za varstvo pri delu izpit?

Poleg naštetega je izjemnega pomena tudi izobraževanje in usposabljanje delavcev na opisanem področju, varstvo pri delu izpit pa predstavlja temeljni korak v tej smeri. Gre za sistematičen pristop k zagotavljanju tega, da so opremljeni z ustreznim znanjem in veščinami za obvladovanje rizičnih situacij in uspešno opravljanje svojih nalog. Na ta način prej opisani dokumenti niso zgolj sami sebi namen, temveč jih dopolnjuje varstvo pri delu izpit, ki predstavlja praktični del. Varstvo pri delu izpit vključuje različne teme:

 • od osnovnih načel
 • do specifičnih postopkov
 • in ravnanja v nujnih primerih
 • ter pravočasnega prepoznavanja rizika in drugih tem,

ocena tveganja

odvisno od industrije oziroma razmer delodajalca, zato ga ne moremo uveljavljati pri več delodajalcih, temveč ga moramo opraviti ob vsaki novi zaposlitvi. V kolikor za varstvo pri delu izpit ni opravljen, smo v prekršku in nas lahko kot delodajalca doleti globa v višini od 2.000 do 40.000 EUR, kot odgovorno osebo pa še globa v znesku med 500 do 4.000 EUR. Vpeljevanje vseh treh opisanih mehanizmov zagotavlja, da so vsi vpleteni usposobljeni za ravnanje v skladu s postavljenimi smernicami in protokoli, hkrati pa lahko kontinuirano izboljšujemo prakse, saj lahko ob vsaki spremembi v procesu ali tehnologiji opravimo revizijo in prilagodimo ukrepe.