Izkušeni sodni tolmači igrajo ključno vlogo pri prevajanju govorjenih ali pisanih besedil med različnimi jeziki, bodisi iz tujega jezika v slovenščino ali obratno. Njihova pomoč je nepogrešljiva v pravnih postopkih, kjer je potrebno uradno prevajanje. Več si preberite na naslovu: https://www.poliglot.si/sodni-tolmaci. Sodni tolmači so na voljo na zahtevo sodišč, državnih organov, pa tudi pravnih in fizičnih oseb. Njihove storitve se pogosto uporabljajo pri prevajanju pravnih dokumentov kot so registri, bilance, potrdila in druge uradne listine. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje. Pred imenovanjem morajo uspešno opraviti preizkus znanja, po katerem postanejo uradno imenovani.

Nepremičnine, premičnine in drugo premoženje

V Republiki Sloveniji ureja davek na dediščino ustrezen zakon. Mnogi ljudje se ne zavedajo, da morajo plačati določen davek na dediščino, ki jo prejmejo. Za več informacij klikni tukaj. Glede na zakon obdavčeno premoženje vključuje nepremičnine, premičnine, vrednostne papirje, denar ter druge premoženjske pravice. Obstaja izjema in sicer če premoženje zajema zgolj premičnine, katerih skupna vrednost je manjša od 5000 evrov, zneska ni potrebno plačati. Država je določila, da je plačilo obvezno, razen v določenih primerih, ki so izvzeti iz tega pravila. V splošnem se znesek plačuje na celotno pridobljeno premoženje, razen če obstajajo specifične izjeme kot so tiste povezane s prvim dednim redom.

Uradno imenovanje

Sodni tolmači so na voljo vse dni v tednu, kar omogoča hitro in brezhibno prevajanje po dostopnih cenah. Priznano podjetje je pripravljenod pomagati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ne glede na dan ali uro. Samo imenovanje je objavljeno v Uradnem listu in so vpisani v uradni imenik, ki ga vodi ministrstvo. To trajno imenovanje zagotavlja njihovo zanesljivost in strokovnost pri pomembnih pravnih nalogah. Poleg odličnih prevajalskih storitev ponujajo sodni tolmači tudi brezplačno dostavo prevedenih gradiv v Ljubljani in Mariboru ter hitro pošiljanje po vsej Sloveniji, bodisi po pošti ali po dogovoru, kar strankam olajša dostop do njihovih storitev.

Razumevanje slovenske zakonodaje

Davek na dediščino se začne obračunavati od drugega dednega reda naprej, kar pomeni, da je plačilo pri prejetju premoženja skoraj neizogibno. Ustrezen zakon združuje pojma davek na dediščino in darila, saj imata oba podoben namen – prenos premoženja brez neposredne kupnine. Država obdavčuje premoženje, ki je bilo na videz zastonj pridobljeno. To postavlja vprašanje o pravičnosti, saj je plačilo pogosto povezano z dednim redom, ne pa z vloženim trudom ali skrbjo, ki jo je nekdo posvetil pokojniku. Zakonodaja pogosto združuje različne situacije v isti pravni okvir, kar lahko privede do nepravične obdavčitve.

Osredotočenost na kakovost storitev

Podjetje se posveča zagotavljanju izjemno kakovostnih storitev, ki jih nudijo sodni tolmači na podlagi dolgoletnih izkušenj in sodelovanja s strokovnjaki na tem področju. V podjetju so na voljo sodni tolmači za različne jezike, vključno z jeziki, za katere imajo več specializiranih strokovnjakov. To jim omogoča hitro zagotavljanje obsežnih prevodov, pogosto že v nekaj urah. Če potrebujete overjen prevod, jih lahko pokličete 24/7, saj se zavedajo pomena pravočasnega oddajanja listin. Njihove cene ostajajo enake, ne glede na nujnost storitve, z začetno ceno 22 evrov na stran.

Pravičnost obravnave

Oseba, ki desetletja skrbi za svojega strica brez otrok, bo ob prenosu premoženja plačala visok davek na dediščino, čeprav je vložila veliko truda in časa v skrb zanj. To je zato, ker ni sklenila formalne pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Zakon določa lestvico obdavčitve, ki temelji na dednem redu in ne na dejanskem odnosu ali vloženem delu. Zakon vsebuje lestvico, ki določa, kdo in v kakšni meri je obdavčen glede na svoj odnos s pokojnikom. Lestvica za davek na dediščino določa stopnje plačila glede na dedni red, v katerem se nahaja oseba. V primeru prvega dednega reda ni potrebno plačati zneska. V to kategorijo spadajo zakonec, otroci, posvojenci, vnuki, zeti, snahe in pastorki. Ti upravičenci so oproščeni plačila zneska na prejeto premoženje.

Kompleksnost besedil

Izkušeni sodni tolmači se zavedajo, kako zapleten je pravni jezik in kako pomembna je natančnost pri prevajanju pravnih dokumentov. Ne prevajajo zgolj besed, ampak tudi pravne koncepte, ki se lahko med jeziki razlikujejo. Zato je ključno, da razumejo oba jezika in njuna pravna sistema, da ohranijo točnost in namen izvirnega besedila. Poleg prevajanja dokumentov pomagajo tudi vzpostaviti komunikacijo med strankami, ki govorijo različne jezike. To je ključnega pomena v pravnih postopkih, kjer morajo stranke in njihovi odvetniki jasno razumeti drug drugega. Delujejo kot most med jeziki, kar omogoča boljšo pravno komunikacijo med vsemi vpletenimi stranmi.

Plačilo pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju

Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju je treba biti še posebej previden, saj morajo zavezanci, ki niso v prvem dednem redu, plačati davek na dediščino. Klikni tukaj za več informacij o tej temi. Finančna uprava običajno zahteva izračun vrednosti premoženja, kar pomeni, da pogodba o dosmrtnem preživljanju vključuje nepredvidljive dejavnike kot so trajanje preživljanja. Tako se lahko zgodi, da preživljanje traja eno leto ali pa celo trideset let, kar vpliva na vrednost prejetega premoženja. Finančna uprava zahteva, da preživljalec predloži dokaze o vseh stroških, ki jih je imel za preživljanca, kar je lahko zelo težavno. Finančna uprava ne upošteva nematerialne pomoči kot so fizična opravila, kar pomeni, da mora preživljalec mora hraniti račune za vsak strošek, ki ga ima za preživljanca.

Vsak delodajalec je zavezan izpolnjevanju številnih obveznosti v skladu z zakonodajo za varstvo zdravja in varnost pri delu. To vključuje, da se v pisni obliki izdela ocena tveganja, kjer se identificirajo in ocenjujejo potencialne težave na delovnem mestu. Delodajalci so tudi dolžni zagotoviti redne zdravstvene preglede za delavce ter organizirati usposabljanje za varnost pri delu, kjer se pridobiva znanje o varnih delovnih postopkih in ravnanju v primeru nesreč. Več si preberite na naslovu: https://www.projekt-varnost.si/. Delodajalci morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev zaščite pred požarom na delovnem mestu. To vključuje načrtovanje in organizacijo postopkov za primerno evakuacijo v primeru nesreč, kar je ključno za zagotavljanje zaščite v primeru izbruha požara.

Ključni procesi za identifikacijo in preprečevanje nevarnosti

Ocena tveganja je ključni proces, ki omogoča podjetju, da sprejme preventivne ukrepe. Več informacij o tej temi preberite tukaj. Ocena tveganja vključuje več korakov, med katerimi se identificirajo nevarnosti glede na njihovo resnost, verjetnost in potencialno škodo, nato pa se oblikuje načrt za izvajanje preventivnih ukrepov. Različne vrste nevarnosti se lahko razlikujejo glede na njihov izvor kot so električne in mehanske nevarnosti, nevarnosti zaradi toplote, povezane z nevarnimi snovmi, ter glede na vrsto potencialne škode kot so ureznine, zmečkanine, zastrupitve, požari in drugo. Pomembno je tudi ugotavljanje, katera delovna mesta so najbolj izpostavljena, kakšna je verjetnost nesreč in poklicnih bolezni ter kakšne so potencialne resnosti teh nezgod.

Zagotavljanje promocije zdravja

Delodajalci morajo imenovati strokovno usposobljenega delavca, ki bo odgovoren za varnost pri delu in za izvajanje preventivnih ukrepov. Ta oseba mora redno seznanjati ter obveščati zaposlene o varnih delovnih postopkih. Poleg tega morajo delodajalci zagotoviti informacije o zdravem delovnem okolju, da je nevarnosti čim manj. Delodajalci so dolžni načrtovati promocijo zdravja, ki vključuje različne aktivnosti za izboljšanje fizičnega in psihičnega počutja zaposlenih. To lahko vključuje organizacijo športnih aktivnosti, predavanj o zdravem načinu življenja, programov za obvladovanje stresa in podobno. Promocija zdravja je pomemben dejavnik za spodbujanje dobrega počutja in produktivnosti zaposlenih.

Pomen strokovno pripravljene izjave

Izjava o varnosti, katerega del je ocena tveganja je temeljni dokument v skladu z zakonom ZVZD-1, ki ga mora vsak delodajalec pripraviti za vsako delovno mesto. Ocena tveganja je le en del tega dokumenta, saj mora zajemati še dodatne specifične določbe, ki zagotavljajo varno okolje. Delodajalci, ki ne uredijo izjave, lahko pričakujejo povečanje števila poškodb ter pogostejše odsotnosti zaposlenih. To dolgoročno negativno vpliva na produktivnost in lahko privede do resnih zdravstvenih težav delavcev. Če delodajalec ne zagotovi ustrezno pripravljene izjave, lahko Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) zahteva povrnitev stroškov zdravljenja in bolniškega nadomestila za zaposlenega, ki je utrpel poškodbo. To poudarja pomembnost pravilnega izvajanja predpisov za varnost pri delu v korist vseh vpletenih.

Ekonomski učinki neupoštevanja ukrepov v podjetju

Neupoštevanje varnostnih ukrepov v podjetju lahko povzroči znatno višje stroške dela. Raziskave kažejo, da vsak evro, vložen v promocijo zdravja na delovnem mestu in zagotavljanje, da je varnost pri delu večja, lahko prinese donos podjetju v višini od 2,5 do 4,8 evra. To pomeni, da so naložbe v to področje dolgoročno donosne. Slabša organizacijska klima v podjetju lahko vodi v zmanjšano produktivnost delavcev. Neustrezno upravljanje ter pomanjkanje podpore za izboljšanje organizacijske klime lahko negativno vplivata na učinkovitost in sodelovanje v kolektivu. Pomanjkanje možnosti za krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih lahko negativno vpliva na motivacijo za delo, ustvarjalnost ter pripadnost podjetju.

Kazni za neupoštevanje zakonodaje

Zakon določa stroge kazni za delodajalce in samostojne podjetnike, ki ne izpolnjujejo predpisov, ko se gre za varnost pri delu. Kazni se gibljejo od 2.000 do 40.000 evrov za podjetja in od 500 do 10.000 evrov za samostojne podjetnike. Redni nadzori inšpektorjev zagotavljajo skladnost z zakonodajo ter varno okolje za vse zaposlene. Delodajalci morajo določiti usposobljenega izvajalca medicine dela, ki skrbi za zdravstvene preglede delavcev in ocenjuje njihovo zdravstveno stanje. Ta ukrep je ključen za zagotavljanje, da so delavci sposobni opravljati svoje delo brez nevarnosti za lastno zdravje. Redni zdravstveni pregledi so nujni za zgodnje odkrivanje morebitnih zdravstvenih težav, povezanih z okoljem.

Pogoji za izdelavo izjave

Delodajalec lahko izdela izjavo sam, zaposli strokovnjaka z ustreznim izpitom ali najame zunanjo strokovno službo s potrebnim dovoljenjem po ZVZD-1. Ocena tveganja vključuje prepoznavanje nevarnosti na delovnem mestu, identifikacijo delavcev, izpostavljenih nevarnostim, ocenjevanje verjetnosti nesreč pri delu ter opredelitev poklicnih bolezni in resnosti posledic. Poleg tega vsebuje predlagane ukrepe za zmanjšanje nesprejemljivega težav. Ocena tveganja se lahko spremeni ob spremembi podatkov ali neustreznosti obstoječih preventivnih ukrepov. Izjava vsebuje načrt izvajanja predpisanih ukrepov, postopke za ukrepanje ob neposredni nevarnosti ter določitev odgovornosti delodajalca in delavcev

Redno usposabljanje

Za posameznike je na voljo redno usposabljanje za varnost pri delu. Več o ponudbi preberite tukaj. Usposabljanje je obvezno ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na novo delovno mesto ter ob uvajanju novih tehnologij ali spremembah v procesih. Pomembno je tudi redno preverjanje znanja na vsaki dve leti, kar zagotavlja, da je usvojeno znanje aktualno in uporabno. Redno preverjanje znanja na vsaki dve leti je ključno in ne sme biti zgolj formalnost, ampak proces, ki omogoča zaposlenim, da osvežijo svoje znanje o varnostnih postopkih, pridobijo nove informacije in se seznanijo z morebitnimi spremembami v delovnem okolju. S tem se izboljša njihova pripravljenost na morebitne nesreče.

V zadnjih letih smo priča neprestanemu in hitremu razvoju tehnologije, ki prinaša inovativne izdelke in naprave, ki spreminjajo naš način življenja in dela. Če so bili, na primer, še pred leti 3D tiskalniki na voljo zgolj v manjšem obsegu in za profesionalne uporabnike ter precej počasni, danes postajajo precej bolj dostopni tudi za običajnega uporabnika in hitrejši. Morda še marsikdo niti dobro ne ve, kaj so 3D tiskalniki oziroma kakšne možnosti vse nam lahko sploh nudijo pri individualni rabi. Podobne so tudi brezžične slušalke za telefon, ki nas ne bodo omejevale več s kabli in nam lahko ponesejo zvok kamor koli, ter cela vrsta pametnih naprav z raznolikimi funkcijami. Tovrstne vznemirljive novosti spreminjajo naš način delovanja in komunikacije, zato se podrobneje posvetimo omenjenima dvema produktoma oziroma temu, kako nam lahko olajšata različne vsakodnevne aktivnosti.

3d tiskalniki

Brezžične slušalke za telefon za vsako situacijo

Brezžične slušalke za telefon (kakšne so v ponudbi, lahko pogledamo npr. na tej povezavi: https://www.anker.si/kategorija/soundcore/brezzicne-bluetooth-slusalke/) spreminjajo način, kako uporabljamo ter doživljamo naše pametne naprave. Ker so brez kablov, nam omogočajo, da uživamo v glasbi, klicih, podkastih in drugih avdio vsebinah brez omejitev gibanja kot pri klasičnih žičnih. Tako jih lahko uporabljamo tudi, recimo, pri vadbi ali na potovanjih. Brezžične slušalke za telefon so na voljo bodisi kot:

 • klasične naglavne, ki jih povezuje obroč,
 • ali kot tako imenovane »true wireless«, ki so nameščene povsem neodvisno v ušesa.

brezžične slušalke za telefon

Ker slednje namestimo v ušesa, je pomembno, da se nam dobro prilegajo, zlasti če jih uporabljamo več ur dnevno, da nam ne postane neudobno. Brezžične slušalke za telefon s t.i. dizajnom »open-ear« nam bodo nudile iskano udobje in dobro pretočnost zraka za večurno uporabo. Če jih bomo uporabljali zunaj, bodo izredno priročne tudi za ohranjanje pozornosti v prometu, saj ne bodo povsem zadušile različnih zvokov, kljub temu pa bodo ohranjale bogat zvok. Seveda, v kolikor želimo zadušiti druge moteče zvoke oziroma hrup iz okolice, izberimo take, na katerih bomo lahko prilagajali svojo izkušnjo poslušanja, npr. z belim šumom in podobno. Njihova prednost je tudi ta, da jih lahko povežemo s:

 • televizijo,
 • računalnikom,
 • igralno konzolo

in drugimi napravami, ki imajo Bluetooth povezavo. Z njimi lahko poslušamo različne zvočne vsebine tudi do osem ur ali celo več, odvisno od modela, oziroma jih po potrebi dodatno napolnimo, če jih potrebujemo za dlje. Pri tem je skrb, da bi brezžične slušalke za telefon preveč napolnili in tako škodovali bateriji, odveč, saj imajo zaščito pred tem, da bi bila napolnjenost prevelika. Pri izbiri pravega modela je pomembno upoštevati nekaj ključnih dejavnikov, vključno s:

 • kakovostjo zvoka,
 • udobjem nošenja,
 • baterijsko življenjsko dobo,
 • vodoodpornostjo
 • in ceno.

Prav tako je pomembno preveriti združljivost z različnimi napravami ter preučiti mnenja uporabnikov in strokovne ocene, da se bomo odločili za najboljše.

brezžične slušalke za telefon.2

Kaj so 3D tiskalniki in kakšne vsakodnevne naloge lahko z njimi opravljamo?

Kot nakazuje ime, so 3D tiskalniki naprave, ki nam omogočajo, da natisnemo različne tridimenzionalne objekte. To naredimo na podlagi digitalnih modelov, ki jih z različnimi programi izdelamo bodisi sami po svojih zamislih ali pa uporabimo že obstoječe preko različnih spletnih strani, na katerih so na voljo brezplačno ali tudi proti plačilu. Na začetku so bili 3D tiskalniki omejeni na tiskanje z le nekaj vrstami plastike, vendar se je tehnologija razvila in zdaj omogoča tiskanje s široko paleto materialov, vključno s:

 • kovinami,
 • keramiko,
 • biološkimi materiali
 • in celo hrano.

Namesto tradicionalnega odvzemanja materiala, kot pri klasičnih metodah obdelave, 3D tiskalniki ustvarjajo predmete s postopnim nanosom materiala plast za plastjo. In eden najpomembnejših razlogov za njihov vzpon je ravno neprestani napredek v materialih in postopkih. Ta revolucionarni pristop k izdelavi odpira vrata neomejenim možnostim oblikovanja in proizvodnje v različnih industrijah, vključno z medicino, izobraževanjem, arhitekturo, prostorskim planiranjem in še mnogo več. Denimo, v medicini se lahko uporablja za izdelavo protetičnih delov, zobnih implantatov in celo človeških organov, v izobraževanju za ustvarjanje interaktivnih učnih pripomočkov, v oblikovanju pa omogoča hitro prototipiranje in prilagajanje dizajnov. In tudi za osebno rabo je možnosti neskončno, saj si lahko natisnemo:

 • nakit,
 • igrače,
 • okraske,
 • obeske
 • in razne drobne predmete, ki jih potrebujemo v gospodinjstvu (pripomočki za šivanje, držala za papir, stojala, lončki, nadomeščanje polomljenih delov itd.)

3d tiskalniki1

Če smo samostojni podjetniki, nam idej ravno tako ne bo zmanjkalo. Pri tem pa se zgodba še ne končna, saj glede na trenutne trende in raziskave lahko pričakujemo, da se bodo 3D tiskalniki še naprej razvijali in izboljševali. Razvoj bo usmerjen v še večjo natančnost, hitrost in zmogljivost, pa tudi v širšo paleto materialov. Poleg tega se bo verjetno njihova raba še povečala v različnih industrijah, kar bo omogočilo še večje inovacije.

3d tiskalniki2

Prihodnost inoviranja od doma

Oba opisana proizvoda prinašata obilico možnosti za naše ustvarjanje, osebne hobi ali poslovne projekte ter kreativno preživljanje prostega časa. Tako nam 3D tiskalniki omogočajo, da si izdelamo celo lastne brezžične slušalke za telefon. Prostora za inovacije v domači pisarni, gospodinjstvu ali prostem času je brezmejno.

Poznavanje tega, kakšno je gibanje cene srebra, je osnova, v kolikor želimo uspešno investirati v to žlahtno kovino, ki ima široko uporabnost – bodisi v industriji, kot nakit ali kot naložbeno sredstvo. Zlasti v časih gospodarske nestabilnosti vselej predstavlja varno naložbo. Vendar pa celotna zadeva oziroma poznavanje celotnega delovanja ni tako preprosto. Gibanje cene srebra na borzi je namreč odvisno od več dejavnikov, in sicer, tako kot velja za večino surovin, tudi v tem primeru velja zakon ponudbe in povpraševanja. Poleg tega nanjo v veliki meri vplivajo še:

 • špekulacije,
 • inflacija
 • in geopolitična nestabilnost.

V primerjavi z zlatom, na čigar vrednost je pogosto vezana zaradi zahtev po hranilni vrednosti, ter v primerjavi z drugimi plemenitimi kovinami je precej bolj nestanovitna, njeno volatilnost oziroma velik razpon vrednosti na trgu pa povzročajo našteti razlogi.

gibanje cene srebra

Razmerje do zlata: stanje v preteklosti in danes

Razmerje te kovine do zlata (kar dejansko predstavlja dragoceno orodje, s katerim ocenimo, koliko je potrebujemo, da lahko kupimo unčo zlata) redno spremljajo trgovci, vlagatelji in kupci zaradi ocene možnosti doseganja donosnosti oziroma sprejemanja odločitev glede tega, kdaj je najboljši čas za nakup ali prodajo. Gre pravzaprav za najstarejši menjalni tečaj, ki ga kontinuirano spremljajo različni deležniki. Vedeti pa moramo, da to razmerje ves čas doživlja spremembe:

 • Tako je bilo na primer v rimskih časih določeno v višini 12 (ali 12,5):1.
 • V Združenih državah Amerike je bilo leta 1792 zakonsko določeno na 15:1.
 • Povprečje v zadnjih stotih letih pa je znašalo 47-50:1.

Od septembra 2005 njena vrednost strmo narašča, čeprav je oktobra 2008 padla za 58 % zaradi učinkov kreditnega krča, vendar se je aprila 2011 povzpela na največjo raven v 31 letih. To je bila posledica skrbi glede inflacije ter plačilne sposobnosti zahodnih vlad, še posebej tistih v evroobmočju. Leta 2020 je sledil nov vrhunec v višini 123:1, v začetku leta 2023 pa je znašal 76:1, kar seveda ni rekord, vendar to še vedno predstavlja 24 % nad 55-letnim povprečjem. Vsekakor je za nas ključen podatek, da ko gibanje cene srebra doseže torej svoj vrhunec, vselej nastopi ugoden čas za prodajo naložb ter doseganje dobičkov. Pomagamo si lahko tudi z izračuni na raznih spletnih mestih, kjer lahko glede na naše finančne zmožnosti in trenutno stanje na trgu preračunamo, kaj se nam najbolj izplača oziroma kje lahko pridobimo.

gibanje cene srebra2

Kakšno bo gibanje cene srebra na borzi v prihodnje?

Napovedovanje vedno predstavlja velik izziv in ni zagotovilo za uspeh pri naložbah. Industrija ima trenutno velik vpliv na gibanje cene srebra, saj povečano povpraševanje po:

 • elektroniki,
 • sončnih celicah,
 • medicinskih pripomočkih in tako dalje

lahko privede do povišanja. Nekateri strokovnjaki sicer napovedujejo, da naj bi se razmerje glede na zlato vrnilo na svoje dolgoročno povprečje pred letom 1900, ko je znašalo 16:1. Da bi se to zgodilo, bi morala cena narasti na 105,00 USD ali dobrih 96,00 EUR na unčo.

Po mnenju investitorja Leigha Goehringa ameriški dolar v trenutni obliki ne bo preživel, saj dolg ni vzdržen oziroma ga ne bo možno nikoli poplačati. Po njegovi oceni vlada ZDA ne bo mogla z višjimi stopnjami plačati naraščajočih obresti na ta dolg brez tiskanja denarja, zlato pa se že giblje proti območju 10.000 USD, s čimer dolarju ne kaže dobro. Zlato bo sicer vodilo pred srebrom, vendar bi ga le-to lahko preseglo in postavilo njegovo dolgoročno vrednost na 500 USD, s tem pa bi se spet lahko približali razmerju 20:1, kot je že bilo nizko leta 1980. Ne glede na različne napovedi je pomembno, da spremljamo novice, analize in strokovna mnenja ter spletne strani, ki se posvečajo tem vprašanjem, hkrati pa se posvetujemo s finančnimi svetovalci, preden sprejmemo odločitev glede naših naložb.

Kako bomo opremili ter vzdrževali naše stanovanje, ima bistven vpliv na naše udobje ter počutje. Tako je, recimo, že izbira tega, katera notranja vrata za vaš dom bodo najbolj ustrezna, nadvse pomembna (preverimo dobavitelje, kot je npr. Vrata Vranešič), kot tudi razno pohištvo in detajli. Poleg kakovostnega interierja pa ima velik pomen tudi vzdrževanje ter videz urejenosti. Ker to zahteva precej naporov, imamo na voljo sodobne pripomočke, ki nam vse skupaj precej olajšajo, tudi brez naše prisotnosti. Tak je, na primer, sesalni robot, ki nam z avtomatiziranim delovanjem in naprednimi funkcijami omogoča učinkovito čiščenje tal brez potrebe po našem posredovanju. Kako nam lahko tovrstni produkti pričarajo pozitivno vzdušje, poglejmo v nadaljevanju.

   notranja vrata1 

Sesalni robot kot novodobni pomočnik pri vzdrževanju

Sesalni robot vse bolj postaja nepogrešljiv pomočnik pri vsakodnevnem čiščenju. Njegova glavna prednost je namreč v njegovi sposobnosti samodejnega snaženja tal brez našega poseganja, s čimer prihranimo na času oziroma se lahko tačas posvetimo drugim opravilom. Kakšni modeli obstajajo v ponudbi, je na vpogled pri ponudnikih, kot je Roborock, npr. tukaj: https://www.roborock-shop.si/kategorija/robotski-sesalniki/

robotski sesalniki2

Sesalni robot je  opremljen z naprednimi funkcijami, na voljo preko aplikacije, kot na primer:

 • navigacija z LiDar tehnologijo oziroma z laserskim skeniranjem, ki nam omogoča učinkovito načrtovanje poti po prostorih, bodisi podnevi ali ponoči;
 • glasovni ukazi, s katerimi nastavimo urnike čiščenja, moči in količine oziroma pretok vode glede na posamično sobo, daljinsko upravljanje, nadzor gibanja in drugo;
 • samodejno polnjenje (aparat se sam vrne na polnilec, ko zazna, da je baterija preveč izpraznjena, nato pa se vrne na mesto, kjer mora še dokončati nalogo);
 • senzorska matrica za varnejše gibanje;
 • brisanje z zvočnimi vibracijami s krpo, ki jo je možno samodejno dvigniti s tal;
 • detekcija umazanije in drugo.

Te funkcije nam omogočajo precej boljšo efektivnost in prilagodljivost pri čiščenju ter prihranijo veliko truda, seveda pa podrobneje preverimo, kako povežemo sesalni robot z aplikacijo na Android ali iOS napravi. Npr. zelo priročno je, da lahko skeniramo tudi po več nadstropij (do 4 nadstropja), pri čemer ima vsako nadstropje lahko:

 • do 10 območij brez prehodov
 • in do 10 območij brez mokrega čiščenja,
 • poleg tega pa še do 10 nevidnih ovir.

S tem lahko naredimo popoln načrt razporeditve oziroma lokacij, ki se jih mora lotiti naš sesalni robot. Lotimo pa se lahko tudi preprog, saj je možna tudi do 25 % večja moč sesanja. Odvisno od ponudnika oziroma modela, je HEPA filter lahko pralni, nasploh pa preverimo tudi, kako je z dobavljivostjo potrošnih delov, kot so krpe, glavne krtače, filtri in drugi elementi, ki jih obrabimo, saj nekateri ponudniki morda tega ne zagotavljajo in jih bomo morali kupiti v kateri izmed tujih spletnih trgovin. V aplikaciji imamo sicer vpogled v to, koliko je obrabljen posamičen del, in sicer procentualno, zato bomo še lažje nadzorovali nakup novega. Nasploh je priporočljivo redno pregledovanje in letno čiščenje na pooblaščenem servisu, saj bomo le tako lahko zagotovili čim daljšo življenjsko dobo celotnega aparata.

robotski sesalniki1

Notranja vrata za vaš dom so več kot le fizična pregrada

Notranja vrata niso le fizična pregrada med različnimi sobami, ampak igrajo pomembno vlogo tudi pri ustvarjanju vzdušja, sloga in funkcionalnosti prostorov. Ko izbiramo notranja vrata, je treba upoštevati več dejavnikov, vključno z:

 • materialom,
 • slogom,
 • varnostjo,
 • zvočno izolacijo
 • in proračunom.

notranja vrata2

Izmed materialov lahko izbiramo med lesom, steklom, kovino in plastiko. Vsak material ima svoje prednosti in estetske lastnosti, zato je pomembno izbrati tistega, ki najbolje ustreza slogu in uporabnosti. Pri slogih imamo na voljo vse od:

 • klasičnih in rustikalnih
 • do sodobnih in minimalističnih,

kar nam dopušča prilagodljivo prilagajanje interierja. Zlasti, recimo, s steklenimi, ki so izdelane iz 8mm debelega kaljenega stekla ter peskane za mlečnat videz, lahko dosežemo nadvse moderen izgled in zaradi njihove prosojnosti tudi povečamo svetlost v sicer bolj temačnih sobah ali hodnikih. Notranja vrata seveda zagotavljajo tudi varnost in zasebnost, še posebej v spalnicah, kopalnicah in drugih intimnih prostorih, zato je pri nakupu treba upoštevati tudi stopnjo varnosti oziroma možnosti za vgradnjo ključavnic in drugih dodatkov, ki okrepijo privatnost in varujejo pred nezaželenimi vhodi. Dobra zvočna izolacija je še en pomemben vidik, ko se odločamo za notranja vrata, še posebej v večjih stanovanjih ali takih z odprtim tlorisom, saj lahko zmanjša prenos hrupa med prostori, nam pa ustvari mirne pogoje.

notranja vrata

Optimalna postavitev opreme in kakovost aparatov za več funkcionalnosti

Kvalitetni elementi, kot so torej notranja vrata, pohištvo ter njegova ustrezna razporeditev, optimalna osvetlitev, ki podpira naše dnevne in nočne aktivnosti, in sodobni aparati, kot je sesalni robot in številni pametni pripomočki, ki nam z našim minimalnim trudom omogočijo čistost in časovne prihranke, se skupaj dopolnjujejo in tvorijo dovršeno kombinacijo udobja in moderne učinkovitosti, ki prispeva k prijetnemu in funkcionalnemu domačemu okolju. Pri podjetjih, kot sta, na primer, Vrata Vranešič ter Roborock, pridobimo različne kataloge in ponudbe in se podajmo v načrtovanje svojih najljubših kotičkov, v katerih bomo z veseljem opravljali svoje najljubše dejavnosti.

Varnost pri delu je ena najpomembnejših dolžnosti v vsakem delovnem okolju. Zagotavljanje varnih razmer in zaščita zdravja zaposlenih je ključnega pomena za uspešno delovanje podjetij in organizacij, saj vpliva na produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in celotno delovno kulturo. Da to lahko omogočimo, moramo opraviti oziroma izvesti za varstvo pri delu izpit, ki je ena od ključnih praks, da vzpostavimo varnost pri delu. Z njim prejmemo oceno našega znanja in spretnosti, skladno z zakonskimi zahtevami in standardi. V naslednjih vrsticah preverimo, kako ga opraviti oziroma kako prispeva k zaščiti vseh, ki delujejo v določenem podjetju.

varstvo pri delu3

Varnost pri delu je eden glavnih stebrov poslovanja

Varnost pri delu je v prvi vrsti bistvena kot preventiva pred nevarnostmi in poškodbami, ki lahko nastanejo pri izvajanju različnih dejavnosti in procesov. To pa ne zmanjšuje le rizika za poškodbe in nesreče, temveč tudi:

 • izboljšuje uspešnost,
 • zmanjšuje stroške zaradi bolniških odsotnosti in izgube delovnih ur
 • ter krepi zaupanje med zaposlenimi in delodajalci.

Če želimo vzpostaviti čim boljšo varnost pri delu, to ne pomeni, da to počnemo zgolj iz naše moralne dolžnosti, temveč je v ozadju predvsem zakonska zahteva. V večini držav obstajajo zakoni, predpisi in standardi, ki urejajo varnost pri delu in zahtevajo skladnost z določenimi smernicami, postopki in praksami. Neupoštevanje teh zahtev pa lahko privede do kazni, odškodninskih zahtevkov ali celo zaprtja podjetja, zato naj bo varnost pri delu naša osrednja prednostna naloga.

varnost pri delu2

Zakaj potrebujemo za varstvo pri delu izpit?

Kadar začenjamo z novo zaposlitvijo ali pa če podjetje uvede nova sredstva ali postopke in v drugih primerih, bomo potrebovali za varstvo pri delu izpit. Gre za enega od načinov, kako zagotoviti, da so zaposleni ustrezno usposobljeni in ozaveščeni o potencialnih tveganjih in grožnjah pri uporabi različnih nevarnih sredstev, prenašanju ali prevažanju težkih predmetov, upravljanju masivnih strojev in podobno. Poznati morajo tudi postopke za zaščito različnih zunanjih obiskovalcev, sodelavcev in partnerjev, ki vstopajo v prostore, koder prihaja do tveganj. Obstaja pa tudi ena izjema, ko nam ga ni potrebno opraviti. V kolikor delujemo kot samostojni podjetniki in če smo presodili, da pri našem delovanju ni rizikov, zadostuje zgolj ocena tveganja z izjavo, ni pa nam potrebno opraviti niti preventivnega zdravniškega pregleda.

varstvo pri delu5

Varstvo pri delu izpit – potek

Varstvo pri delu izpit običajno poteka v obliki pisnega testa ali praktičnega preizkusa, odvisno od posebnih zahtev in standardov vsake organizacije:

 • Pisni test lahko vključuje vprašanja o postopkih, zakonskih zahtevah, prepoznavanju nevarnosti in ukrepih za preprečevanje nesreč.
 • Praktični preizkus pa lahko vključuje simulacije reševanja nujnih situacij, uporabo opreme, ravnanje z materiali ali preverjanje spretnosti prve pomoči.

Seveda je vsebina prilagojena glede na specifično situacijo v vsaki organizaciji. Tako varstvo pri delu izpit lahko odraža pretežno tematike, vezane na sedeče ali stoječe aktivnosti ali bolj fizične in tako dalje. O samem poteku se lahko individualno dogovorimo z zunanjim izvajalcem, ki nam bo svetoval, kaj moramo obvezno vključiti v varstvo pri delu izpit ter kako zajeti posebnosti, vezane na naše poslovanje.

varnost pri delu

Priprava pisnih ocen tveganja in ukrepov

Kot delodajalci smo po zakonu dolžni tudi urediti izjavo s pisno oceno tveganja za vsako pozicijo in pripraviti seznam ukrepov, s katerimi bomo rizike znižali na minimum. Če tega nimamo urejenega, lahko, denimo, ZPIZ zahteva od nas morebitno kritje stroškov zdravljenja ter bolniškega nadomestila, tudi sicer pa drugi stroški lahko izdatno naraščajo. Nenazadnje nas lahko tudi obisk inšpektorja olajša za znesek od 2.000 do 40.000 € (oziroma za s.p. nekoliko manj, med 500 in 10.000 €), zato je smiselno, da čim prej uredimo vso dokumentacijo. Določiti moramo tudi osrednjo osebo oziroma koordinatorja, ki ima vlogo moderatorja in svetovalca za celotno področje in ki tudi nadzira izvajanje vseh zapisanih ukrepov.

Nadgrajevanje znanja, vzdrževanje opreme in doslednost

Poleg naštetega so pomembna tudi različna krajša usposabljanja ter osveževanje oziroma nadgrajevanje znanja. To nam omogoča, da:

 • se seznanimo z najnovejšimi smernicami in tehnologijo
 • ter ohranimo svoje znanje in spretnosti na najvišji ravni.

Obenem ne smemo zanemariti skrbi za redno vzdrževanje opreme, saj nam pridobljeno znanje ne bo kaj dosti koristilo, če bomo operirali z zastarelimi in okvarjenimi pripomočki in orodji oziroma ne bomo znali prepoznati, kdaj je pravi čas za njihovo menjavo. Tako moramo dosledno negovati dobro komunikacijo in se odzivati na različne interne iniciative, da lahko pravočasno ukrepamo. Vse našteto prispeva k zavedanju o ogroženosti, izboljšuje odzivnost in pripravljenost na morebitne nesreče ter krepi skupinski duh in sodelovanje med vsemi akterji.

varstvo pri delu

Brez zdravja ni dobrih poslovnih rezultatov

Varnost pri delu je torej bistvena za ustvarjanje zdravega, storilnega in učinkovitega podjetja. Teoretično in praktično izobraževanje skupaj s preizkusom poznavanja različnih tematik je pomemben korak pri jamčenju za to, da je ekipa primerno usposobljena in ozaveščena o preventivnih praksah in postopkih. Redno usposabljanje, servisiranje naprav, večsmerna komunikacija in dosledno uvajanje novih smernic so osrednji gradniki pri ohranjanju motiviranosti, ustvarjalnosti, zadovoljstva ter pripadnosti, nenazadnje in dolgoročno pa nam to prinese tudi ustrezen finančni uspeh.

Kadar nastopi čas za popravila, menjave ali celo izboljšave našega vozila, bodo rezervni ter nadomestni deli za avto, ki so visokokakovostni in zanesljivi, nujen nakup. Na ta način bomo poskrbeli za vzdrževanost vozila in preprečili, da bi obstoječe težave prerasle v nerešljiv problem, obenem pa bo vožnja precej bolj varna in prijetna. Pri nakupu pa moramo sicer dobro poznati situacijo, da bomo vedeli, kje in kako jih kupiti, saj nepoznavalsko oko lahko spregleda ponarejene produkte ali kose, ki sploh niso več uporabni. Številne spletne strani imajo izdelke na vpogled bodisi glede na znamko ali šasijo oziroma šifro artikla ter glede na druge parametre. Če smo iskali določen kos že pri mehaniku in je le-ta imel ceno višjo, kot smo jo zasledili nekje na spletu, se dobro prepričajmo, ali cena odraža tudi kakovost.

deli za avto1

Kaj moramo poznati?

Naša odgovornost je, da redno spremljamo, kdaj kakšen element na našem vozilu potrebuje menjavo, zato je dobro poznati osnovno strukturo. Najpogosteje so zamenljive razne matice, vijaki, zobniki, motorji, zavore, cevi in rezervoarji za gorivo ter drugo, najboljše pa se je seznaniti z naslednjimi glavnimi komponentami ter pogostimi težavami na njih:

 • Motor – motor redno preverjajmo in poskrbimo, da lučka za motor kaže pravilno stanje. Razne črpalke, izpušni sistemi, tesnila, filtri, jermenski pogoni in drugo so predmet menjave.
 • Zavorni sistemi – brez dobrih zavor ni varne vožnje, zato zagotovimo, da bodo vselej delovale brezhibno, saj se ne želimo znajti v neprijetni situaciji.
 • Pogonska os – njena naloga je poganjati pnevmatike, nenehna obraba pa lahko vpliva nanjo.
 • Menjalnik – menjalniki so lahko ročni ali avtomatski. Slednji so sicer precej bolj priročni, vendar pa zobniki pri njih bolj drsijo in lahko pride do napak pri prenosu. Od vrste menjalnika so sicer zelo odvisni tudi posamezni kosi, kot so hladilniki, nosilci idr.
 • Oljni filtri – naloga motornega olja je mazanje notranjih gibljivih elementov in s tem premikanje brez trenja, zato so oljni filtri ravno tako izjemnega pomena.

Poleg naštetega poznajmo še druge komponente podvozja in pogona, hladilnega sistema s klimo, gretjem, termostati itd., karoserije z blatniki, odbijači, pokrovi motorja, nosilci in rezervoarji, stekla in njihovo pripadajočo opremo, svetila, ogledala in dodatno opremo, kot so pnevmatike, platišča, akumulatorji in drugo.

deli za avto2

Kako do najboljših kosov?

Previdnost je mati modrosti, kar velja tudi v tem primeru, zato se vselej najprej podajmo v raziskavo. Pri zanesljivih ponudnikih oziroma na priznanih lokacijah raziščimo ter primerjajmo ponudbo. V prvi vrsti naj nas prepriča kvaliteta in ne cena. Najenostavnejši način za iskanje je glede na znamko, model, letnik in serijo našega vozila ter velikost in moč motorja oziroma glede na:

 • VIN (Vehicle Identification Number) številko, ki je sestavljena iz 17 znakov in jo lahko najdemo na vratnem drogu ali v kotu armaturne plošče,
 • ali PR kodo, ki je proizvodna koda, ki jo najdemo v servisni knjižici ali na ohišju pnevmatike,
 • ali glede na OEM (Original Equipment Manufacturer) številko za originalni kos oziroma po številki proizvajalca neoriginalnih kosov.

Preverimo tudi, ali so rabljeni deli za avto zadostni ali pa bomo morali kupiti povsem nove (npr. rabljene vzmeti so lahko še v celoti smiselne). Če smo jih v preteklosti že kupovali, sploh take, ki zahtevajo redno menjavo, pa si je smiselno zabeležiti njihovo številko oziroma shraniti račun s podatki, da nam ob ponovnem naročilu ne bo potrebno iskati vseh ključnih podatkov. Primerjajmo tudi to, ali je nek produkt, ki ga želimo naročiti, enak tistemu, ki ga že imamo vgrajenega.

nadomestni deli za avto1

Nadomestni deli za avto naj imajo garancijo

Vedno se tudi prepričajmo, da imajo produkti garancijo. V primeru tovarniških napak ali ob pojavu težav takoj po namestitvi, bomo namreč le z garancijo lahko uveljavljali brezplačno zamenjavo.

rezervni deli za avto3

Našemu jeklenemu konjičku moramo posvečati veliko pozornosti, med drugim pa moramo redno skrbeti za notranje in zunanje čiščenje avtomobila. Ustrezno čiščenje vozila bo namreč zagotovilo ne zgolj lep izgled in brezhiben sijaj ter udobno vožnjo, temveč tudi njegovo ohranjenost oziroma odlično stanje. Da to lahko izvedemo pravilno, bomo potrebovali čistilna sredstva in preparate, ki so namenjeni točno določenemu delu (npr. posebej pnevmatikam, armaturi, steklom itd.). Detergenti za pomivanje posode ali milo za roke niso ustrezna izbira. Opremimo se z vedri, rokavicami, gobami, brisačami iz mikrovlaken, krtačami, ki ne bodo opraskale površine, polirnimi sredstvi, spreji, sesalcem in drugo opremo ter se lotimo dela.

čiščenje vozila1

Čiščenje vozila v notranjosti

Znotraj moramo temeljito odstraniti umazanijo, prah in madeže. To vključuje pretežno:

 • sesanje preprog in oblazinjenja sedežev,
 • praznjenje pepelnikov,
 • umivanje armaturne plošče, volana in ostalih površin, ki so najbolj pogosto izpostavljene dotiku in nagnjene k pokanju.

Preproge pred sesanjem najprej dobro stepemo, v kolikor pa so izdelane iz gume, jih operimo z vodo. Sedeže je priporočljivo očistiti enkrat na mesec. Če imamo usnjene sedeže, ne uporabljajmo raztopin z amoniakom in belilom, saj lahko poškodujemo usnje, temveč se poslužimo zgolj vlažne brisače, nanos posebnega balzama pa bo ohranil njegovo strukturo. Preglejmo tudi vse kotičke pod sedeži in špranje, kjer se lahko nabirajo drobtine in drugi ostanki hrane ali živalska dlaka. Za najožje oziroma težko dosegljive predele lahko uporabimo zobno krtačko. Volan prebrišemo z dezinfekcijskim robčkom, da uničimo bakterije. Če zaznavamo neprijetne vonjave v avtu, posujmo nekaj soda bikarbone po sedežih in preprogah, pustimo čez noč, nato jo posesajmo.

čiščenje vozila2

Čiščenje vozila na zunanjščini

Redno čiščenje vozila na zunanjščini, ki je izpostavljena:

 • prahu,
 • dežju,
 • soncu,
 • soli in snegu,
 • ptičjim iztrebkom in drugim živalskim ostankom
 • ter ostalim vplivom

ne pomeni zgolj odstranitev umazanije in madežev, ampak tudi zaščito laka pred škodljivimi vplivi okolja. Pravilna uporaba kakovostnih čistilnih sredstev bo poskrbela za sijoče rezultate brez poškodb na laku. Tako bomo preprečili nastanek rjavenja in druge težave. Dela se lotimo v senci, saj sonce pospeši sušenje in lahko nastanejo vodni madeži:

 • Najprej se osredotočimo na kolesa in pnevmatike, uporabimo pa čistilo, ki je zasnovano posebej zanje. Ko ga speremo, pnevmatike osušimo z brisačo in jih spoliramo.
 • Nato se lotimo karoserije. Prvi korak je izpiranje nečistoč s površine, nakar uporabimo detergent. Pričnemo na vrhu in nadaljujemo navzdol, namesto krožnih gibov pa umivajmo v linijah. Izperemo in posušimo z brisačo. Na koncu še povoskamo oprano površino, da zaščitimo barvo, saj vosek ustvari zaščitno plast (poleg sijaja) in tako ne drgnemo barve.
 • Za stekla moramo ravno tako uporabiti posebno čistilo, ki ne vsebuje kemikalij, ki bi lahko škodovale UV zaščitnemu nanosu na njih.
 • Na koncu nam ostanejo še luči, ki jih namočimo z vodo ali kisom ter nanesemo sodo bikarbono in zdrgnemo z gobico in speremo z vodo.

čiščenje vozila 2

Notranje in zunanje čiščenje avtomobila lahko zaupamo strokovnjakom

V kolikor nimamo dovolj časa ali pa želimo profesionalno storitev, zlasti če gre za redno vzdrževanje ali pa se odpravljamo na poseben dogodek in potrebujemo brezhiben izgled, se obrnimo na avtopralnice, kjer nam bodo z uporabo najnovejših tehnologij in pripomočkov jeklenega konjička uredili do potankosti, da bo videti kot nov. S tem bomo poskrbeli tudi za njegovo daljšo življenjsko dobo. Obenem bomo to zamudno opravilo prepustili profesionalnim čistilcem in prihranili s časovnega vidika, hkrati pa se izognili morebitnim nerodnostim. Nepravilno čiščenje vozila in uporaba napačnih sredstev namreč lahko povzročita poškodbe, kot so praske in druge nevšečnosti, zato, v kolikor nimamo pravih pripomočkov in znanj, raje poiščimo strokovnjaka. Kako pogosto naj bi to počeli, je odvisno od stanja našega avta – pravilo je najmanj dvakrat letno temeljito, enkrat mesečno pa naredimo nujne posege.

Si ljubitelj športa in želiš tvoje spremljanje tekem popeljati na novo raven, morda iz hobija narediti še kak zaslužek? Potem so športne stave pravi način. Še posebej v času, ko so stavnice enostavno dostopne preko spleta, za stave pa ne potrebuješ posebnega znanja, le malce poznavanja izbranega športa in nekaj sreče. Med največjimi in najbolj priljubljenimi stavnicami pri nas je Bet 365, ki se ponaša s pregledno in enostavno spletno stranjo, z najboljšimi kvotami za stave, posebnimi bonusi, številnimi igrami ter prenosi v živo.

betslo 1 (2)

Zakaj izbrati Bet 365?

Stavnica Bet 365 v primerjavi z drugimi nudi odlično uporabniško izkušnjo. Ponaša se s hitrejšo in preglednejšo spletno stranjo, ki se nalaga hitreje, sami postopki na njej pa so jasni in enostavni. Sama spletna stran je prijazna do mobilnih naprav, tako da lahko na tvojo najljubšo ekipo staviš kjerkoli in kadarkoli. Ker gre za eno večjih stavnic, si lahko privoščijo tudi boljše kvote, staviš pa lahko tudi v živo. Kot novi igralec si upravičen do 25 evrov bonusa, ki ti ga izplačajo v stavnih dobroimetjih in ga je možno izkoristiti v 30 dneh od prve registracije. V primeru dobljene stave imajo pri Bet 365 enega najboljših sistemov za izplačilo, ki je izvedeno v najkrajšem času. V primeru težav ti je ves čas na voljo tehnična pomoč in podpora.

betslo 2 (3)

Kako začeti?

Če na Bet 365 še nimaš odprtega računa, je najprej treba opraviti postopek registracije. Obišči njihovo spletno stran, izberi zavihek »pridruži se« in izpolni prijavni obrazec s svojimi osebnimi podatki. Na dan e-mail naslov boš prejel potrditveni mail, kjer izpolniš tudi obrazec za prevzem bonusa v višini 25 evrov. Preden začneš s stavnimi aktivnostmi, še izpolni podatke o plačilu in opravi svoj prvi depozit v minimalni vrednosti 5 evrov. Ko imaš ustvarjen račun, lahko preizkusiš svojo srečo in začneš s stavnimi dejavnostmi.

V današnjem globaliziranem svetu je dostop do spleta omogočil podjetjem in organizacijam razširitev svojega dosega na mednarodno raven. Tako je med drugim za Slovenijo hrvaški trg eden najpomembnejših in vedno več podjetij širi tja svoje dejavnosti. Če se želimo približati tamkajšnji publiki z našo internetno stranjo, bo eden prvih korakov pri tem kakovostno prevajanje hrvaščine. Kljub temu, da smo nekoč živeli v skupni domovini in razumemo jezik drug drugega dobro, moramo pri različnih besedilih in pri prodaji biti bolj natančni ter nedvoumni. Nepravilno prevedena sporočila namreč lahko vodijo do nesporazumov in negativnega vtisa. Ugotovitev, kako uspešni smo pri tem, nam omogočajo različna orodja in postopki, kot je recimo analiza spletnih strani. Kako združiti ti dve področji, da bomo uspešno prodrli na sosednji trg, preverimo v nadaljevanju.

prevajanje hrvaščine.1

 

Prevajanje hrvaščine za širitev poslovanja

Prevajanje hrvaščine, ki vsebuje specifične kulturne nianse, ki jih morajo prevajalci upoštevati (poleg tega pa ima, tako kot drugi jeziki, več narečij), bo ena naših osrednjih nalog, če bomo želeli uspešno nagovoriti sosednje občinstvo in vzpostaviti trdne poslovne odnose. Določeni izrazi nimajo neposrednega ustreznika v drugih jezikih, zato morajo biti prevajalci ustvarjalni in iskati najustreznejše izraze, ki bodo obdržali prvotni pomen. In kot pri vsakem jeziku tudi v tem primeru nenehno poteka razvoj novih izrazov in fraz, zato se morajo strokovnjaki za prevajanje hrvaščine nenehno izobraževati in slediti trendom v jeziku. Ne gre namreč le za prenos besed, temveč tudi za prenos kulturnih vsebin.

Kakovostno prevajanje hrvaščine gradi zaupanje ter veča prodajo

Na medmrežju se danes pogosto zgodi prvi stik med podjetjem in potencialnim kupcem. Zato kvalitetno prevajanje hrvaščine z agencijo, ki dobro pozna razmere, prispeva k profesionalnemu vtisu in h gradnji zaupanja oziroma močni osebni povezavi z uporabniki. Razumevanje njihovih potreb in želja ter prilagojen jezik prispevata k boljši komunikaciji. Uporabniki se bodo tako bolj verjetno počutili povezani s tistim podjetjem, ki jim nudi informacije v njihovem maternem jeziku. Prav tako pa natančno prevedena vsebina pripomore k prepoznavnosti blagovne znamke na tujem trgu. Končni učinek so boljši prodajni rezultati.

Analiza spletnih strani

Analiza spletnih strani in SEO optimizacija za hrvaški trg

Dobro prevajanje hrvaščine pa v današnjem poslu ni več dovolj za naš prodor, temveč se moramo poslužiti tudi drugih metod. Potem ko objavimo določene vsebine, se pravzaprav pravo delo šele začne. Tukaj pride v ospredje proces, kot je analiza spletnih strani oziroma je ključno izvajanje SEO optimizacije (Search Engine Optimization). Analiza spletnih strani nam s pomočjo orodij, kot je Google Analytics in drugi, pokaže več stvari:

Analiza spletnih strani 1

 • Razumevanje obiska in vedenja uporabnikov: Spremljamo lahko, od kod prihajajo obiskovalci, kako dolgo ostajajo in katere podstrani najpogosteje obiskujejo ali hitro zapuščajo oziroma kakšne so konverzijske poti.
 • Preverjanje ključnih besed: Dobimo vpogled v povprečno število iskanj ključnih besed (to so besede, ki jih uporabniki vtipkujejo v iskalnike) in uvrstitev našega internetnega mesta pod izbrano ključno besedo.
 • Raven kvalitete besedil: Analiza spletnih strani obsega tudi pregled besedil, pri čemer se nekatera lahko v iskalnikih uvrščajo višje kot druga, saj bralcem ponujajo to, kar iščejo, oziroma odgovarjajo njihovim potrebam.
 • Proučitev tehničnih vidikov: Tehnični vidiki, kot so hitrost nalaganja, prilagodljivost za mobilne naprave in varnost ter drugo, so ključnega pomena za dobro uvrščanje v iskalnikih.
 • Uvid v delovanje konkurence: Kaj počne naša konkurenca in pri čem je uspešna oziroma zakaj se pojavlja med najvišjimi rezultati iskanj, nam razkrije, kakšne ukrepe moramo pričeti vpeljevati tudi sami.

Analiza spletnih strani.

Analiza spletnih strani nam omogoča tudi, da ocenimo učinkovitost marketinških kampanj, torej katere pritegnejo največ pozornosti in kateri kanali so najučinkovitejši pri privabljanju obiskovalcev. S temi spoznanji nato lahko prilagajamo marketinške pristope, kar vključuje tako jezik kot tudi vsebinske preference. Tovrstni temeljiti razčlembi nato sledi ustrezna optimizacija, s katero poskrbimo, da se tudi mi pričnemo dobro uvrščati pri rezultatih iskanja. Da nam to lahko uspe na Hrvaškem, je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:

 • Uporaba ustreznih ključnih besed, unikatnih naslovov ter opisov: ključne besede, ki jih vključujemo v vsebino, naslove in meta opise, morajo biti prilagojene hrvaškim govorcem. Raziskava priljubljenih ključnih besed in iskalnih trendov med hrvaškimi uporabniki je tako bistvena za uspešno optimizacijo.
 • Vpeljava lokalnih trendov: Raziskava na lokalnem trgu je nujna za razumevanje, kako izstopati med podobnimi ponudniki. Raziskovanje in vpeljevanje trendov sosednje države nam tako omogoča prilagajanje marketinških strategij in ponudbe storitev ali izdelkov.
 • Prilagajanje tehničnih vidikov hrvaškim smernicam in preferencam bo izboljšalo celotno uporabniško izkušnjo. To vključuje tudi optimizacijo obrazcev, nakupnih poti in drugih interaktivnih elementov.

Vsi opisani segmenti predstavljajo nepogrešljive korake in orodja, če si želimo kot podjetje utreti pot v našo vzhodno sosedo ter uspeti dolgoročno. Nekateri procesi zahtevajo nekoliko več časa in tudi pomoč strokovnjakov, v kolikor sami nimamo tovrstnih znanj. Posamezne agencije nam lahko izpeljejo celoten postopek, torej vse od prevodov do razčlembe naše uspešnosti in vpeljave ukrepov, zato preverimo njihove reference in portfelj učinkovito izvedenih projektov, saj bomo le s pravimi strokovnjaki na svoji strani dosegli preboj v novem okolju.