projekt-varnost POŽARNI RED

Požarni red je uradni dokument, s katerim lastnik stavbe ali njen najemnik opredeli organizacijo požarnega varstva v objektu. Požarni red določa ukrepe za preprečevanje nastanka požarov ter priporočila za izboljšanje požarne varnosti.

Pomemben element, ki ga mora vsebovati vsak požarni red, so jasno navedeni ukrepi za varno evakuacijo stanovalcev ali delavcev v objektu ter načrt intervencije, vsebovati pa mora tudi jasna in razumljiva navodila za ravnanje v primeru požara ter podatke o službah, ki jih je v primeru nesreče potrebno obvestiti. Kot tak je strokovno pripravljen in stavbi prilagojen požarni red lahko življenjskega pomena.

Kaj mora vsebovati požarni red?

Požarni red mora vsebovati predvideno organizacijo varstva pred požarom, predvsem naloge in odgovornosti zaposlenih ter stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara ter jasno opredeljevati vse ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo objektu prilagojene delovne in bivalne razmere. Te so denimo prepoved kajenja v zaprtih prostorih, prepoved uporabe odprtega ognja in druge, objektu prilagojene zahteve.

POŽARNI RED

Vključuje tudi podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej ter opredeljuje ustrezne ukrepe za preprečevanje nevarnosti, kot so eksplozije gorljivih odpadkov, električnih ter plinskih naprav in drugih virov vžiga. Poleg vsebine pa je izrednega pomena predvsem redno preverjanje ukrepov, ki jih opredeljuje požarni red.

Kako ravnati v primeru požara?

Najpametneje je, da možnost požara poskusimo preprečiti z odgovornim ravnanjem, največ požarnih nesreč se namreč zgodi zaradi neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja. Pogosti vzroki so odmetavanje cigaretnih ogorkov, neprevidno delo z odprtim ognjem in vžig vnetljivih tekočin, plinov ali hlapov, neredko pa do požara pride zaradi okvar in nepravilnega delovanja električnih in grelnih naprav ter slabo vzdrževanih dimnikov.

V primeru požara poskušamo le-tega omejiti ali pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (z vodo, odejo ali v primeru kuhanja s pokrovko) ali z gasilnim aparatom. Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno ter o požaru nemudoma obvestimo gasilce.